Общи условия и правила за играта “8-ми март”
0.00 лв.
Общи условия и правила за играта “8-ми март”

РАЗДЕЛ I.
Организатор на играта
Играта „8-ми март“ (накратко “Играта”), която се провежда на timeline (Дневника) на официалната Facebook страница на  I Love Nuts (@ILoveNutsbg) се организира и провежда от българската марка за натурални бадемови и орехови ядки I Love Nuts (накратко „Организатор“). Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Играта, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в Играта. Организаторът на Играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ II.
Продължителност на играта и териториален обхват
Играта „8-ми март” стартира на 03.03.2021 г. и приключва на 08.03.2021 г. в 15:00 часа, като правилата са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период. Печелившият ще бъде обявен в 18:00 часа на същия ден. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III.
Механизъм и условия за участие в Играта
В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години, което пребивава на територията на Република България. В настоящата игра НЕ могат да участват лица, свързани с I Love Nuts, както и служители, съдействащи за организирането и провеждането на настоящата игра, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи). Включвайки се в играта “Традиционни”, участниците се съгласяват с описаните правила, наричани тук за краткост „Правила“. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила незабавно считано от оповестяването им на Facebook страницата на „I Love Nuts” (https://www.facebook.com/ILoveNutsbg). Всеки, който желае да се включи в Играта, е необходимо да влезе във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/ILoveNutsbg).

РАЗДЕЛ IV.
Период на провеждане на играта
Играта стартира на 03.03.2021 г. и продължава до 08.03.2021 г. до 15:00 часа. Обявяването на печелившия ще бъде обявено в 18:00 часа на същия ден.

Изтегленият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на Facebook в страницата на „I Love Nuts“  в двудневен срок/в срок от 2 дни от датата на обявяване на печелившите, в което да посочи телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер.
Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 3 (три) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка.

РАЗДЕЛ V.
Определяне на победител
Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в Играта. Определянето на печелившия ще бъде определено чрез жребий, след което неговите две имена и Фейсбук профил ще бъдат обявен на Facebook страницата на “I Love Nuts” (https://www.facebook.com/ILoveNutsbg) до 18:00 ч. на 08.03.2021г. Изтегленият участник трябва да се свърже  с Организатора до 18:00 часа в сряда на 10.03.2021 г. чрез лично съобщение на Фейсбук страницата на “I Love Nuts” (https://www.facebook.com/ILoveNutsbg) и да посочи телефон за връзка и трите си имена. Ако спечелилият наградата не направи това в определения за това срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди/ценности.

РАЗДЕЛ VI.
Награди
Наградите в Играта е както следва: подаръчен ваучер на продукти от сайта https://ilovenuts.bg/ на стойност 50 лева и две бутилки вино по избор от https://vinorium.bg/

РАЗДЕЛ VII.
Лични данни
Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни. С участието си, всеки участник декларира, че се е запознал и съгласил с настоящите правила на тегленето с награди и чрез публикуване на отговор под поста на Организатора е изразил съгласието си Организаторът да обработва и съхранява неговите лични данни за целите, при условията и в сроковете, посочени в Правилата. Ако участникът желае да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни от Организатора, той може да отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Фейсбук-страницата на Организатора или по имейл info@ilovenuts.bg

Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица. Целите на обработване са: участие в Играта, определянето на печеливши участници и връчване на наградата, статистика, проучване на пазара и извършване на търговски анализи. Правно основание за обработване: изричното съгласие на участниците и спечелилите участници; – съответните категории лични данни: имена или псевдоним, посочен във Фейсбук-профила им; профилна снимка; снимки, публикувани на Фейсбук страницата на “I Love nuts“ – https://www.facebook.com/ILoveNutsbg; имейл адрес; телефон, име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им; адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им; телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им. – получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива: Организаторът на играта е получател на предоставените лични данни, като той може да предостави името, фамилията, адреса, имейл адреса и телефонния номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

Права на предоставилите лични данни лица: Физическите лица имат право да знаят дали Организаторът обработва техните лични данни и/или лична информация и право на достъп до тях, като поискат безплатно копие на личните си данни и информация. Имат право да поискат и получат отнасящите се до тях лични данни, които те са предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предават на друг администратор. Организаторът може да таксува с приемлива такса за предоставянето на описаната по-горе информация или да не действа по искането на съответно физическо лице, ако то е явно неоснователно и прекомерно. Физическите лица имат право да спрат Организатора да им изпраща маркетингови съобщения. Имат право да поискат Организатора да коригира данни за тях, които са непълни, неточни или остарели. Имат право да поискат изтриване на определени данни/информация за тях, да ограничат използването на техни данни/ информация или да се противопоставят (възразят) на определени употреби. В случай че дружеството получи искане от физическо лице за упражняване на някое от изброените по-горе права, то има право да изиска допълнителна информация за физическото лице, за да потвърди самоличността му. Организаторът ще изпълни всяко искане на физическо лице до степента, изисквана от приложимото законодателство. Организаторът се задължава да не обработва чувствителни и специални данни за целта на настоящата игра, (включително на негови специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация), а физическото лице има право да оттегли съгласието си по всяко време, като с това си действие няма да засегне законосъобразността на обработването на данните/ информацията му въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено.

Физическите лица имат право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че правата им са нарушени.
Надзорният орган в България е Комисия за защита на личните данни, която се намира на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; e-mail: kzld@cpdp.bg. Субектът на данните не е длъжен да предостави личните си данни и ако не ги представи, не би могъл да получи спечелената награда, поради тази причина предоставянето на лични данни е необходимо за сключването на договор за дарение на спечелената награда. За обработката на данните на Участниците, Организаторът ще използва система за обработка на лични данни, съответстваща на изискванията на българското законодателство за защита на личните данни. Организаторът гарантира, че всички негови представители и служители, на които е възложено обработването на личните данни, са надлежно инструктирани и са декларирали, че няма да разкриват обработваните лични данни в нарушение на българското законодателство и на настоящите Общи условия. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в съответната игра и да я използва, съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство и само за целите на провежданата игра. Всеки Участник има право на достъп до личните си данни, както и да ги променя.

РАЗДЕЛ VIII.
Прекратяване на играта
Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел на сайта си – Ilovenuts.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и същите не могат да бъдат отстранени от Организатора. Ще бъдат дисквалифицирани участници, които не отговарят на условията за участие в Играта, както и в случай на извършена от тях злоупотреба, недобросъвестно поведение, използване на фалшива онлайн идентичност или нарушаване на Правилата. При дисквалификация участникът губи правото на спечелена награда, ако е спечелил такава. В случай на дисквалификация участникът има право да отправи запитване за причините и Организаторът следва да отговори на изпратеното запитване.

РАЗДЕЛ IX.
Заключителни клаузи
Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава в дух на разбирателство по взаимно съгласие.Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и/или допълва настоящите Общи условия, като за целта промените ще бъдат обявени и достъпни за всички потребители на Facebook страницата му в Раздел Notes. Промените в настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на Организатора – Ilovenuts.bg. При противоречие на настоящите Общи условия и условията на конкретна игра, посочени в поста за обявяването и на Facebook страницата на Организатора, предимство ще имат условията за провеждане и участие в Играта, посочени в поста за обявяването и на Facebook профила на Организатора. Настоящите Общи условия за обявяване и/или провеждане на игри на Facebook страницата на „I Love Nuts”  са приети и одобрени от Управител на Организатора и влизат в сила от момента да обявяването им на сайта на Организатора – Ilovenuts.bg.